Sultangazi Belediyesi yeni bir şirket kuruyor

Sultangazi 6 Ekim 2019 18:41
Videoyu Aç Sultangazi Belediyesi yeni bir şirket kuruyor
A
a

Sultangazi Belediyesi Ekim ayı Meclis oturumunda gündemde 15 Maddelik konu vardı.

Muhalefet partilerinin gündeminde olmayan ya da farkında olmadıkları gündemin 12.Maddesinde SULTANGAZİ ALTYAPI VE YÖNETİM A.Ş kurulması.
 Sultangazi Altyapı ve Yönetim A.Ş’nin kurulması oy birliğiyle komisyonlara havale edildi.
10.000.000,00 TL (On milyon Türk Lirası) sermayeli Anonim şirketinin kurulması önümüzde günlerde gerçekleşecek.
 
 
 
 12. ŞIRKET KURULMASI
 
(Sultangazi Alt Yapı ve Yönetim A.Ş.) T.C. Anayasasının 127 inci Maddesi; —Mahalli idareler, il. belediye veya. Halkının mahalli müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere kuruluş esasları kanunla belirtilen ve karar organları, gene kanunda gösterilen, seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan kamu tüzelkişilerdir." Yine bu maddenin son paragrafında —Mahalli idarelerinbelirit kamu hizmetlerinin görülmesi amacı ile, kendi aralarında Cumhurbaşkanının izni ile birlik kurmaları, görevleri, yetkileri, maliye ve konuk işleri ve merkezi idare ile karşılıklı bağ ve il ''ileri kanunla düzenlen,. Bu idarelere, görevleri ile oranlı!, gelir kaynakları sağlanır. “hükmü yer almaktadır. 13/07/2005 tarihli 25874 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5393 Sayılı Belediye Kanununun Belediye meclisinin görev ve yetkileri başlıklı 18. maddesinin İ. bendinde "Bütçe içi i işleme ile 6762 sayılı Türk. Ticaret Kanununa tabi ortaklıklar kurulmasına ve bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek." Belediye Meclisinin görevleri arasında sayılmıştır. A, kanunun 15. maddesinin i bendinde "Borç almak, bağış kabul etmek" belediyenin yetki ve imtiyazları arasında sayılmıştır. Yine ilgili kanunun Şirket kurulması başlıklı 70 inci maddesinde de "Belediye kendisine verilen görev ve hizmet alanlarında, ilgili mevzuatta belirtilen usullere göre şirket kurabilir." denmektedir.
 
Yukarıda sayılan mevzuat kapsamında Belediyelere, kendisine verilen görev ve hizmet alanlarında şirket kurabilme hakkı tanınmaktadır. Belediyemiz bünyesinde 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 126 . maddesi ile 27/06/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnarne'ye eklenen Ek Madde 20 ve 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnarne'nin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslara ilişkin tebliğin 28 inci maddesi doğrultusunda il özel idareleri, belediyeler ile bunların üyesi olduğu mahalli idare birlikleri ve belediye bağlı kuruluşlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi ve Kamu İhale Genel Tebliği 78 inci madde hükümleri kapsamında personel/ çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı yöntemiyle çalıştırılan personelin bu idarelerin doğrudan doğruya veya dolaylı olarak birlikte veya aynı ayrı sermayesinin yarıdan fazlasına sahip oldukları şirketlerde işçi statüsünde istihdam edilmelerine ilişkin hükümlere istinaden Sultangazi Personel A.Ş. kurulmuştu, Ancak kurulan şirketin sadece personel çalıştırmaya dayalı olunması sebebiyle Belediyemiz ilçe sorumluluk alanından bulunan yolların, tretuvardan ve hizmet binaları!. bakımı ve onarımı, kanal açma ile temizleme işlerinin yerine getirilmesi hizmetleri, her türlü araç ve gerecin temini, kiralanan personel, servis araçlar, mahalle ring servisleri, cenaze hizmetlerinde kullanılan araçlar ile akaryakıt temini, yemekhane hizmetleri ve malzemelerinin temini, bina içi temizliği ekipman ve malzemelerinin temini, belediye hizmet binalarını!) her türlü balon ve onarımı, elektrik, su, telefon, kalorifer, soğuma sistemi, jeneratör, asansörler vb. iş ekipmanların tamir, bakım ve kontrollerinin yaptırılması; yine tur organizasyonları düzenlemek, beceri kazandım. ve meslek edindirme vb. sosyokültürel, sanatsal v etkinlerin ve faaliyetlerin yapılması, ilçe genelindeki her türlü sportif. Faaliyetlerin düzenlenmesi, bilgi evleri, eğitime destek akademileri için eğitmen personeli ve. Eğitim amaçlı kullanılacak her türlü dergi, kitap, sürtesiye ve materyal gibi ihtiyaçların temini, yapılacak tüm mal ve hizmet alımlarında faaliyet verecek Kamu Kurumlarının tabi oldukları bürokratik usul ve kurallardan kurtularak, özel kesimin yararlandığı piyasa şartlarının getirdiği imkânlardan ve tekniklerden faydalanmak, hizmetlerini özelleştirmek. Ve böylece hizmette etkinliği ve verimliliği artırmak, şirketler aracılığı ile tekrar belediyelere belediye bütçelerine ve mevzuatla belediyeye verilen görevler çerçevesinde belde hizmetlerinin daha kaliteli ve etkin olarak görülmesi ile bütçe maliyetlerini azaltmak amacıyla yeni bir şirket kurma zorunluluğu doğmuştur.
 Yukarda anılan kan hükümlerine 6,02 sayılı Belediye Kanunu'nun 18/i, 15/i ve 70.maddesine ve ilğili hükümlere istinaden sayılı Türk Ticaret Kanunu'na tabi olarak faaliyet göstermek üzere SULTANGAZİ ALT YAPI ve YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ adı altında 10.000.000,00 (On Milyon Tük Lirası) sermayeli anonim şirketi kurulabilmesi ve bu şirketin kuruluşu ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi, aya bağış yoluyla bedelsiz şirket devralınması hususunda Belediye Başkanı Sayın Av. Abdurrahman Dursun’a yetki verilmesi ve Belediye Meclisince şirket kurulmasına veya bağış yoluyla bedelsiz şirket davranılmasına dair karar alınmak üzere yazımızın Belediye Meclisine havalesini olurlarınıza arz ederim.
 
 
  
 
1000
icon
Hasan alp 14 Ekim 2019 21:49

Helalsana başkanım Adıyaman'ın goruru bende adıyamanlıyım Sultangazi belediye sinde çalışma yapıyoruz fen işleri müdürlüğü

0 0 Cevap Yaz
Adsız 7 Ekim 2019 22:28

Belediye kendi işini kendi görecek,bos yere ihalelerle uğraşıp zaman kaybetmeyecek,5 liraya ihaleye verdiği işi,2 liraya kendi yapacak,bravo başkan,

0 0 Cevap Yaz
Fahri 7 Ekim 2019 22:25

Abdurrahman başkan akıllı adamdir

0 0 Cevap Yaz
Gokhan 7 Ekim 2019 22:24

Iyi bisey mi

0 0 Cevap Yaz
Onur 7 Ekim 2019 22:22

Bu ne demek simdi

0 0 Cevap Yaz
anket ANKET

alinti yazarlar ALINTI YAZARLAR
hava durumu HAVA DURUMU
e-gazete E-GAZETE
sayfalar SAYFALAR
arşiv HABER ARŞİVİ
linkler LİNKLER
Bu haber ilginizi çekebilir! Kapat