Sultangazi Belediye Meclisi Eylül ayı oturumu yapıldı

Sultangazi 2 Eylül 2019 17:34
Videoyu Aç Sultangazi Belediye Meclisi Eylül ayı oturumu yapıldı
A
a

Sultangazi Belediye Meclisi’nin 2019 yılı eylül ayı birinci oturumu 02.09.2019 (Pazartesi) günü saat 15:00’de Belediye Meclis Toplantı Salonunda yapıldı.

Meclis Başkanı Av. Hasan Esat İlhan Başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda 8 gündem maddesi görüşüldü. Sultangazi Belediye Meclisi’nin 2019 yılı Eylül ayı birinci oturumu gündem maddeleri Komisyonlara havale edildi. Komisyon raporlarını görüşmek üzere 05 Eylül Şubat 2019 Perşembe günü saat 11.00’de toplanmak üzere sona erdi.Meclis Toplantısına Ak Parti Sultangazi İlçe Başkanı Süleyman Yiğitoğlu,MHp Sultangazi İlçe Başkanı Yusuf Özel,İYİ Parti Sultangazi İlçe Başkanı Sinan Taşkın katıldı.
 
Sultangazi Belediye Meclisi oturumunda gerçekleşen Gündem ve teklifler.  
 
Teklifler
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
1.Sözleşmeli personel
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
2.Orman ve Kadastro (Bilirkişi Talebi)
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
3.İrtifak Hakkı Tesisi Hakkında
4.Sokak İsmi Verilmesi (İmar Yoluna)
5.Uzlaşma / Sulh İşlemleri
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
6.Protokol İmzalama Yetkisi Verilmesi ( Belediye Başkanı’na)
Park ve Bahçeler Müdürlüğü
7.Hizmet Alımı (SUGAŞ)
Çevre koruma ve Kontrol Müdürlüğü
8.Hizmet Alımı (Çöp Toplama Nakli İle Genel Temizlik)

1. Sözleşmeli Personel: Belediyemizde 22.08.2019-31.12.2019 tarihleri arasında tam zamanlı sözleşmeli personel olarak çalıştırılması düşünülen kadro unvam ek listede belirtilmiştir. Bu nedenle ek listedeki unvanda sözleşmeli personel çalıştırılması için ücretleri belirlemek üzere Belediye Meclisince 5393 sayılı Kanunun 49. Maddesi gereğince ve sözleşmeli olarak istihdam edileceklere ödenecek net ücret söz konusu kadro unvanı esas alınmak suretiyle; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre tespit edilecek her türlü ödemeler toplamının net %25 fazlasını geçmemek üzere belirlenmektedir. Ayrıca Maliye Bakanlığınca 2019 yılı sözleşmeli personel ücret tavanı esas alınarak yukarıda belirtilen usule göre ekli listede belirtilen kadro için 2019 yılı sözleşmeli personel ücret tavanı üzerinden maaşların yapılması; Ek listedeki unvanda belirtilen kadroda çalıştırılması düşünülen personelin belirtilen sürelerde (22.08.2019 - 31.12.2019) tam zamanlı sözleşmeli çalıştırılması ile net ücretin her ayın başında peşin olarak ödenmesi ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa tabi olması gerekmektedir. Bu hususlar doğrultusunda Sözleşmeli Personel çalıştırılması için karar alınmak üzere yazımız ve ekinin Belediye Meclisine havalesini onayınıza arz ederim.

2. Orman Kadastro (Bilirkişi Talebi): İlgi : 01.03.2019 tarihli, 996620 sayılı, "ORMAN KADASTRO (BILIRKIŞI TALEBI)" konulu yazı. Sultangazi Ilçesi, Cebeci Mahallesinde, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile Orman Genel Müdürlüğü arasında imzalanan 15/01/2013 tarihli uygulama kapsamında 6292 sayılı Yasa kapsamında orman alanlarında yapılacak sayısallaştırma ve düzeltme çalışmalarının 3402 sayılı Kadastro Kanunun 9. Maddesine göre orman kadastro komisyonlarınca düzeltilmesi ve tapu tescillerinin sağlanması amacıyla 3. Maddesi hükümlerine göre kadastro çalışmaları yapılacağı ve bu çalışmada kadastro ekipleriyle birlikte görev yapmak üzere 5. Maddesinde belirtilen özelliklere haiz 6 (altı) bilirkişiye ihtiyaç duyulduğu ilgi yazıda belirtilmiştir. İlgi yazıda bahsi geçen özelliklere sahip 6(altı) kişilik bilirkişi heyetinin seçilmesi gerektiği anlaşılmış olup, Sultangazi Belediye Meclisince bilirkişi seçimlerinin yapılması için gerekli incelemenin yapılarak karar alınmak üzere yazımız ve ilişik evrakın Belediye Meclisi'ne havalesini arz ederim.

3. İrtifak Hakkı Tesisi Hakkında: İlgi : a) 31/07/2019 tarih ve 19272 sayılı Boğaziçi elektrik Dağıtım A.Ş. Yatırım ve Ar-Ge Direktörlüğü yazısı. b) 05/08/2019 tarih ve 13358 sayılı Park ve Bahçeler müdürlüğü yazısı. c) 08/08/2019 tarih ve 13838 sayılı Plan ve Proje Müdürlüğü yazısı. İlgi (a) yazı ile;İlçemizin artan elektrik enerjisi gereksiniminin karşılanabilmesi ve yeni abonelere enerji verilebilmesi için, tescil dışı alanda bulunan, Atışalanı-Ismetpaşa Mahallesi, 6034 ada PARK. sayılı yerde, yazı eki tescil bildirimindeki krokide (A) ile gösterilen alana trafo merkezi tesis edilmesi talep edilmiştir. Belirtilen alana trafo merkezi tesis edilebilmesi için irtifak hakkının TEDAŞ adına tescil edilmesi gerekmektedir. Taşınmazın imar planında Park Alanı olarak gözükmesi ve Park ve Bahçeler Müdürlüğünün sorumluluğunda olması nedeniyle bahse konu taşınmaz üzerinde tesis edilmesi planlanan yeni trafo merkezine ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğünden görüş istenmiş, Park ve Bahçeler Müdürlüğünün ilgi (b) sayılı cevabında;20/05/2018 tarih ve 30426 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan İstanbul imar Yönetmeliğinin 19/c/2 maddesinde belirtilen " 1.000,00 m2 ve üzeri parklarda ahşap veya hafif yapı malzemelerinden yapılmak, kat adedi 1' i, yüksekliği 4,50 metreyi ve açık alanları dahil taban alanları toplamda % 3' ü , her birinin alanı 15,00 m2' yi geçmemek kaydıyla çay bahçesi, büfe, muhtarlık, güvenlik klübesi, ile oyun alanlarına en az 10,00 metre mesafede olmak ve etrafı çit ve benzeriyle kapatılmak koşuluyla trafo... yapılabilir" denilerek, ilgili yönetmelik hükümlerine göre hareket edilmesi, Plan ve Proje Müdürlüğünün ilgi (c) sayılı görüş yazısında ise Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile meri plan notları ve ilgili yönetmelikler de dikkate alınarak işlem yapılması yönünde görüş belirtilmiştir.5393 sayılı Kanunun 18. 1
desinin (e) bendi ve 3194 sayılı Kanunun 14. Maddesi uyannca, tescil dışı alan olarak gözüken Atışalanı-ismetpaşa Mahallesi, 6034 ada PARK sayılı alanın, tescil bildirimi krokisinde (A) harfi ile gösterilen 60,30 m2'lik bölümü üzerinde Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi, Genel Müdürlüğü lehine 1.- TL iz bedel üzerinden 25 yıllık irtifak hakkı tesisi işlemi Makamınızca uygun görüldüğü takdirde yazımızın Belediye Meclisine havalesini arz ederim.

4. Sokak İsmi Verilmesi: İlgi : 03.07.2019 tarihli ve 16959 sayılı Sokak İsmi Verilmesi konulu yazı İlgi dilekçe ile; Zübeyde Hanım Mahallesi, 4546 ada 1 parsel ile 784 ada 4 ve 5 parsellerin arasında kalan IMAR YOLUNA sokak ismi verilmesi talep edilmektedir.Yapılan değerlendirmede; Sultangazi Ilçesi, Zübeyde Hanım Mahallesi, 4546 ada 1 parsel i1e784 ada 4 ve 5 parsellerin arasında kalan 3 metrelik imar yolunda sokak ismi bulunmadığı, dolayısıyla sokak ismi verilmesi gerektiği anlaşılmıştır.Bu doğrultuda; ekte bulunan plan örneğinde belirtilen İlçemiz Zübeyde Hanım Mahallesi 4546 ada 1 parsel ile 784 ada 4 ve 5 parsellerin arasında kalan 3 metrelik imar yoluna isim verilmesi hususunun Belediye Meclisince değerlendirilmesi makamınızca uygun görüldüğü taktirde 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/n maddesine göre karar alınması için yazımızın Belediye Meclisine havalesini arz ederim.

5. Uzlaşma/ Sulh işlemleri: Belediyemiz aleyhine açılan ve karara bağlanan kamulaştırmasız el atma davalarına ilişkin bedellerin ödenmesi ile ilgili olarak belediye menfaatinin korunması amacıyla ekli listedeki davacılar ve vekilleriyle görüşülerek gerekirse bedellerin düşürülmesi için uzlaşma sağlanması hususunda protokol yapılması düşünülmektedir. Bu doğrultuda; ekli listede belirtilen Mahkeme Kararına konu bedelin uzlaşma yolu ile çözümlenerek, protokol imzalanabilmesi için 5393 sayılı yasanın 18. maddesinin (h) fıkrası ve 38. maddesinin (g) fıkrası uyarınca Belediye Başkanımıza yetki verilmesi hususu Makamınızca uygun görüldüğü takdirde dosyanın Belediye Meclisine havalesini arz ederim.

6. Protokol imzalama Yetkisi Verilmesi: Belediyemiz tarafından ilçemizde ikamet eden muhtaç ailelere yapılan yardımlarla alakalı; vatandaşlara mükerrer olarak sunulan ayni ve nakdi yardımların önüne geçmek ve gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşmak amacıyla işbirliğinde bulunmak üzere veri paylaşımı yapılması hususunda 5393 sayılı Belediye Kanununun 75/a maddesi esas alınarak Sultangazi Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile İşbirliği yapılması planlanmaktadır. Makamınızca da uygun görüldüğü takdirde Sultangazi Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile yukarıda belirtilen esasları içeren protokolün imzalanabilmesi için Belediye Başkanı Av. Abdurrahman DURSUN' a protokol imzalama yetkisi verilmesi hususunda yazımızın Belediye Meclisine havalesini olurlarınıza arz ederim.
 
7. Hizmet Alımı (SUGAŞ): Müdürlüğümüz bünyesinde hizmet alım suretiyle çalıştırılan personel ile ilgili olarak 696 sayılı KHK nın Ek 20. Maddesinde belirtilen "İl özel idareleri, belediyeler ile bağlı kuruluşları ve bunların üyesi olduğu mahalli idare birlikleri, personel çalıştırılmasına dayalı hizmetleri 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu Ihale Kanununun 22 nci maddesindeki limit ve şartlar ile 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendindeki sınırlamalara tabi olmaksızın doğrudan hizmet alımı suretiyle birlikte ya da ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlası bu idarelere ait ve halen bu kapsamda hizmet alımı yaptığı mevcut şirketlerinden birine, bu nitelikte herhangi bir şirketi bulunmuyorsa münhasıran bu amaçla kuracakları bir şirkete gördürebilir." Denilmektedir. Bu kapsamda Müdürlüğümüz Sultangazi Belediyesi Personel Anonim Şirketi arasından imzalanan personel çalıştırılmasına dayalı hizmet sözleşmesi 30.09.2019 tarihinde sona erecek olup ihale hazırlıklarına başlanılmıştır. 6552 sayılı Kanunu'nun 14. Maddesinde belirtilen "...4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında olan işlerden sürekli nitelikte olanlara ilişkin hizmet alımlarında, yüklenme süresi üç yıl olup, işin niteliğinden veya süresinden kaynaklanan zorunlu hâllerde bu süre gerekçesi gösterilmek şartıyla üst yöneticinin onayıyla kısaltılabilir." İbaresi ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 67. maddesinde; Belediye Meclisinin, Belediye'ye bağlı kuruluşlarda yetkili organ kararı ile "Hizmet Alım ile ilgili işler süresi ilk mahalli idareler Genel Seçimlerini izleyen altıncı ayin sonunu geçmemek üzere ihale yoluyla üçüncü şahıslara gördürülebilir" denilmektedir. Sultangazi İlçesi Dahilindeki Park, Yeşil Alanlar, Ağaçlandırma Alanları, Mesire Alanı, Kent Ormanı Ve Diğer Yeşil Alanların Bakım ve Onarımı (1096 gün) Hizmet işi 01.10.2019 ile 30.09.2022 tarihleri arasında 36 ay (1096 gün) süre ile 696 sayılı KEK nın Ek 20. Maddesinde yer alan hükümler çerçevesinde doğrudan temin yoluyla yaptırılması gerekmektedir. Makamınızca da uygun görülmesi halinde, karar alınması için yazımızın Belediyemiz Meclisine havalesini arz ederim.

8. Hizmet Alımı (Çöp Toplama ve Nakli ile Genel Temizlik) : Müdürlüğümüz bünyesinde hizmet alım suretiyle çalıştırılan personel ile ilgili olarak 696 sayılı KHK nın Ek 20. Maddesinde belirtilen "İl özel idareleri, belediyeler ile bağlı kuruluşları ve bunların üyesi olduğu mahalli idare birlikleri, personel çalıştırılmasına dayalı hizmetleri 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 nci maddesindeki limit ve şartlar ile 62 nci maddesinin birinci fılcrasının (e) bendindeki sınırlamalara tabi olmaksızın doğrudan hizmet alımı suretiyle birlikte ya da ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlası bu idarelere ait ve halen bu kapsamda hizmet alımı yaptığı mevcut şirketlerinden birine, bu nitelikte herhangi bir şirketi bulunmuyorsa münhasıran bu amaçla kuracakları bir şirkete gördürebilir." denilmektedir. Bu kapsamda Müdürlüğümüz Sultangazi Belediyesi Personel Anonim Şirketi arasından imzalanan personel çalıştırılmasına dayalı hizmet sözleşmesi 30.09.2019 tarihinde sona erecek olup ihale hazırlıklarına başlanılmıştır. 6552 sayılı Kanunu'nun 14. Maddesinde belirtilen "...4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında olan işlerden sürekli nitelikte olanlara ilişkin hizmet alımlarında, yüklenme süresi üç yıl olup, işin niteliğinden veya süresinden kaynaklanan zorunlu hâllerde bu süre gerekçesi gösterilmek şartıyla üst yöneticinin onayıyla kısaltılabilir." İbaresi ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 67. maddesinde; Belediye Meclisinin, Belediye'ye bağlı kuruluşlarda yetkili organ kararı ile "Hizmet Alım ile ilgili işler süresi ilk mahalli idareler Genel Seçimlerini izleyen altıncı ayin sonunu geçmemek üzere ihale yoluyla üçüncü şahıslara gördürülebilir" denilmektedir Sultangazi İlçesi Genelinde Çöp Toplama ve Nakli İle Genel Temizlik Hizmet Alımı İşi 01.10.2019 ile 30.09.2022 tarihleri arasında 36 ay (1096 gün) süre ile 696 sayılı KHK nın Ek 20. Maddesinde yer alan hükümler çerçevesinde doğrudan temin yoluyla yaptırılması gerekmektedir. Makamınızca da uygun görülmesi halinde, karar alınması için yazımızın Belediyemiz Meclisine havalesini olurlarınıza arz ederim.
 
1000
icon

Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...

anket ANKET

alinti yazarlar ALINTI YAZARLAR
hava durumu HAVA DURUMU
e-gazete E-GAZETE
sayfalar SAYFALAR
arşiv HABER ARŞİVİ
linkler LİNKLER
Bu haber ilginizi çekebilir! Kapat